PDCM constată întrunirea tuturor condițiilor pentru a declara Republica Moldova stat capturat de către guvernarea PAS

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei constată cu îngrijorare degradarea situației generale în Republica Moldova pe toate dimensiunile, în special la capitolul respectării separației puterilor în stat, asigurării independenței justiției și luptei cu corupția, asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în mod special a dreptului la un trai decent, precum și a dreptului de acces la informație și a libertății de exprimare.

 • Considerând acțiunile anticonstituționale și antidemocratice admise de guvernarea PAS de la momentul preluării puterii în stat, inclusiv ingerințele brutale în procesele electorale în mun. Bălți și UTA Găgăuzia,
 • comparând situația actuală din țară cu cea atestată în iunie 2019, când Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr. 39 cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova,
 • considerând metodele ilegale aplicate de PAS pentru a impune angajații din sectorul public să se prezinte la 21 mai 2023 în Piața Marii Adunări Naționale,
 • Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei constată întrunirea tuturor condițiilor pentru a declara Republica Moldova stat capturat de către guvernarea PAS.
 • Considerând aceste circumstanțe, precum și ignorarea de către guvernare a condițiilor înaintate de noi pentru a participa la evenimentul din 21 mai din PMAN, inclusiv abolirea regimului Stării de Urgență și asigurarea accesului reprezentanților opoziției la emisiunile Companiei “Teleradio-Moldova”,

PDCM nu va participa la acest eveniment, organizat de guvernarea PAS pentru a crea impresia susținerii sale din partea poporului. Adunarea din 21 mai nu are nimic cu valorile democratice europene și constituie o profanare obraznică a cursului european al țării noastre.

În imagini, Declarația Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei cu privire la constatarea subminării statului de drept și a uzurpării puterii de stat în Republica Moldova.

Constituția Republicii Moldova statuează că Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme șisânt garantate.

Suveranitatea naționalăaparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție.

Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formațiuneobștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în calitatea sa de partid politic, constituit în baza legii și având ca și obiective dezvoltarea și consolidarea țării, asigurarea respectării statului de drept și a drepturilor și libertăților omului, promovarea unei dezvoltării economice durabile și asigurarea unui trai decent, promovarea integrării europene şi cooperării internaționale, constată cu îngrijorare degradarea situației generale în Republica Moldova pe toate dimensiunile, în special la capitolul respectării separației puterilor în stat, asigurării independenței justiției și luptei cu corupția, asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în mod special a dreptului la un trai decent, precum și a dreptului de acces la informație și a libertății de exprimare.

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 39 din 08.06.2019 pentru adoptarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, Parlamentul Republicii Moldova a constatat că instituțiile statului au fost capturate, drept urmare a corupției endemice, a furturilor și privatizărilor ilicite din avutul public, a controlului total asupra sistemului judecătoresc, exercitat de oligarhie și de numeroasele atacuri asupra drepturilor şi libertățilorcetățenești.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, constată cu regret că la distanță de mai puțin de 2 ani de la preluarea guvernării, Președintele Republicii Moldova, D-na Maia Sandu și partidul de guvernământ – Partidul Acțiune și Solidaritate, au admis un șir de derapaje care după gravitatea lor depășesc situația constatată de Parlament prin Hotărârea nr. 39 din 08.06.2019.

Autori cu renume în drept constată că ”Uzurparea puterii constă în încălcarea separației puterilor în stat și a controlului democratic asupra guvernării, prin preluarea neconstituțională a puterii de către o entitate care nu este autorizată să o facă.”.

“Subminarea statului de drept constă în încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, controlul politic al justiției și diminuarea transparenței și a responsabilității guvernamentale.”

Remarcăm cu îngrijorare întrunirea tuturor acestor elemente ale infracțiunii de uzurpare a puterii de stat de către actuala guvernare, or aceasta a admis un șir de acțiuni prin care au subminat statul de drept, au uzurpat puterea de stat șiimplicit au capturat instituțiile statului, aceste acțiuni neconstituționale și ilegale fiind manifestate prin:

 • a) uzurparea puterii legislative, executive și a puterii judecătorești de către CSE prin adoptarea unor dispozițiicare nu se referă la motivele pentru care a fost declarată starea de urgență și care încălcă prevederile Constituției, ale Deciziei Curții Constituționale nr.17/2020 și ale Legii nr. 212/2004privind regimul stării de urgență, de asediu și de război”, în mod ilegalfiind adoptate dispoziții ale CSEcu caracter de lege care au substituit autoritatea legislativă supremă în stat, dispoziții care au substituit Executivul și au eludat procedurile legale de elaborare și promovare a actelor normative, precum și dispoziții care au afectat exercitarea puterii judecătorești, subordonând-o politicului;
 • b) instaurarea controlului total asupra puterii judecătorești prin încălcarea flagrantă a Constituției, subordonarea politică a Consiliului Superior al Magistraturii, blocarea activității Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova și efectuarea de atacuri publice înadresa corpului de judecători și cu amenințarea și condiționarea acestora să emită anumite hotărâri judecătorești solicitate de politic sub sancțiunea nepromovării procedurilor de evaluare extraordinară a acestora;
 • c) înlăturarea abuzivă și ilegală a Procurorului General legal numit cu mandat constituțional și înlocuirea acestuia cu interimari, politizarea Consiliului Superior al Procurorilor și instalarea interimarilor în funcțiile de conducere a organelor procuraturii;
 • d) capturarea și administrarea frauduloasă a instituțiilor de stat și de drept, prin instalarea în funcții a unor persoane care nu corespund cerințelor minime de admitere în funcții, instalarea interimarilor în funcțiile de conducere importante în stat și excluderea persoanelor care nu se aliniază la politică îngustă de partid a actualei puteri, de asemenea,numirea fără de concurs sau mimarea concursurilor la ocuparea principalelor funții de conducere a organelor responsabile de asigurarea securității statului, combaterea corupției și înfăptuirea justiției precum SIS, CNA, Procuratura anticorupție, CSJ;
 • e) restrângerea dreptului fundamental la libertatea de exprimare, prin subordonarea politică a Consiliului Audiovizualului și a prestatorului național de servicii media audiovizuale, suspendarea abuzivă a licențelor de emisie a unor furnizorii de servicii media, urmare a acestui fapt Republica Moldova fiind supusă monitorizării avansate de către Consiliul Europei;
 • f) imixtiunea în procesul electoral prin utilizarea instituțiilor statului, inclusiv a structurilor de forță pentru a influența rezultatul scrutinului electoral din municipiul Bălți, prin excluderea forțată din cursa electorală a unui candidat care a obținut cel mai mare număr de voturi în I tur de scrutin;
 • g) blocarea investigației furtului miliardului și a recuperării pagubelor suferite de populație de pe urma acestui furt;
 • h) arestarea, hărțuirea şi linșarea mediatică a membrilor şi simpatizanților opoziției, restrângerea abuzivă prin intermediul CSE a dreptului la libertatea întrunirilor;
 • i) subordonarea politică și modificarea cadrului legal cu privire la structurile de forță și a serviciilor speciale în scopul utilizării acestora pe post de poliție politică, cu ignorarea crasă a recomandărilor Comisiei de la Veneția;
 • j) utilizarea frauduloasă a mijloacelor financiare publice prin alocarea SA „Energocom” în mod netransparent și fraudulos a unor sume enorme pentru intermedierea achizițiilor secrete de gaze naturale la prețuri exagerate care impun consumatorii să achite cel mai mare tarif din regiune;
 • k) subordonarea politică a corpului de funcționari publici prin instituirea unor mecanisme de salarizare diferențiată urmare a redistribuirii sporurilor salariale pe criterii de loialitate sau apartenență politică;
 • l) preluarea abuzivă a competențelor autorităților publice locale cu încălcarea principiului de descentralizare și subminarea autonomiei financiare prin stabilirea de către Guvern a unor cheltuieli financiare suplimentare fără suport bugetar.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei tratează derapajele enumerate mai sus ca fiind fapte grave de încălcare a Constituției Republicii Moldova și a legislației naționale, acțiuni care au cauzat daune considerabile societății și statului, pentru care urmează a fi atrase la răspundere persoanele culpabile indiferent de statut și funcție, precum și fără termen de prescripție.

În aceste condiții, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei:

 • a) Constată degradarea semnificativă a situației generale în țară pe plan social, economic, politic, inclusiv în comparație cu situația de la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentul Republicii Moldova nr. 39 din 08 în iunie 2019;
 • b) Constată o situație extrem de gravă în domeniul justiției, al garantării și protejării drepturilor omului;
 • c) Condamnă modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin intermediul stării de urgență continue, prin arogarea abuzivă a competențelor tuturor ramurilor puterii în stat;
 • d) Condamnă lipsa de profesionalism și lipsa de responsabilitate a exponenților puterii care administrează instituțiile statului;
 • e) Pledează pentru restabilirea supremației legii și pentru respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor țării;
 • f) Somează angajații instituțiilor de stat, în special a organelor de drept și a structurilor de forță să se conducă în activitate strict de prevederile legale, să nu execute ordine sau dispoziții ilegale pentru care urmează a fi atrase la răspunderea prevăzută de legislație.

Reieșind din cele expuse, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei consideră imperativ necesar de a fi întreprinse de către guvernare în mod urgent și necondiționat următoarele acțiuni:

 • a) Anularea stării de urgență, revenirea la administrarea statului în baza principiului constituțional al separării puterilor în stat;
 • b) Asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum dreptul la libertatea de exprimare, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de acces la informație, dreptul la un nivel de trai decent;
 • c) Încetarea acțiunilor de imixtiune în exercitarea puterii judecătorești;
 • d) Abrogarea legilor adoptate și retragerea proiectelor de legi care restrâng drepturile și libertățile fundamentale ale omului și asigurarea transparenței în procesul decizional;
 • e) Asigurarea implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția referitoare la reforma justiției, reforma organelor de drept, a structurilor de forță și a serviciilor speciale;
 • f) Excluderea imediată a cauzelor și condițiilor care au determinat supunerea sub monitorizare avansată a Republicii Moldova de către Consiliul Europei, urmare a subordonării politice a Consiliului Audiovizualului și a prestatorului național de servicii media audiovizuale;
 • g) Asigurarea condițiilor de desfășurare corectă și în termen a scrutinelor electorale în Republica Moldova, fără imixtiunea organelor de drept și a structurilor de forță.

Îndemnăm și alte partide politice să se alăture prezentei declarații și să demonstreze poporului nostru că sunt în slujba țării și a oamenilor ei.